1. Home › 
  2. › 
  3. Traject - Certified Compliance Officer

Traject - Certified Compliance Officer

De geldende Koninklijke besluiten* bepalen dat binnen elke financiële instelling minimaal 1 erkende compliance officer is aangesteld, die over de nodige kennis, ervaring en opleiding beschikt inzake de geldende gedragsregels.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

*Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie en Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 28 februari 2018 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van compliance officers.

Categorie Financieel
Niveau Expert
Type opleiding Klassikaal

Opleiding met examen

Beschikbare data

19/01/2022 - 09:00u - 17:00u - Traject - Certified Compliance Officer

20/01/2022 - 09:00u - 17:00u - Traject - Certified Compliance Officer

21/01/2022 - 09:00u - 17:00u - Traject - Certified Compliance Officer

01/02/2022 - 09:00u - 17:00u - Traject - Certified Compliance Officer

02/02/2022 - 09:00u - 17:00u - Traject - Certified Compliance Officer

03/02/2022 - 09:00u - 17:00u - Traject - Certified Compliance Officer

Ik schrijf mij in

Bijna volzet

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door:

Vereiste voorkennis

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau van opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken (expertise).

Programma

Inhoud

Gezien de FSMA en NBB dit initiatief gezamenlijk uitwerken, is een reglement met kennisvereisten door beide instanties uitgewerkt.*

1) Theoretisch examen

Het theoretisch examen wordt afgenomen via een elektronische multiplechoicetest die voor de workshops plaatsvindt. U dient hierop een minimumscore van 60% te behalen om de workshops te mogen volgen.

De cursus bevat de volgende modules:

Module 1: Ethiek en Integriteit

De hoeksteen voor een goede werking van het financieel stelsel is het vertrouwen van het publiek. Dit vertrouwen steunt in grote mate op de reputatie, de integriteit en het ethische gedrag van financiële instellingen. Financiële instellingen dienen dan ook passende maatregelen te nemen om het risico op reputatieschade en mogelijke financiële schade wegens de niet-naleving van wettelijke en reglementaire voorschriften door henzelf of hun werknemers (het zgn. "compliance risico"), zoveel mogelijk te beperken.

In deze module zal kort worden stilgestaan bij de maatregelen die financiële instellingen dienen te nemen om het compliance risico op een afdoende wijze te beheersen. Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de verplichting van financiële instellingen om een integriteitsbeleid uit te werken en een passende onafhankelijke compliance functie op te richten. Daarnaast wordt in deze module ook stilgestaan bij de maatregelen die ondernemingen dienen te treffen in het kader van het beheersen van belangenconflicten, alsook bij de vereisten die gelden inzake beloningsbeleid. Tot slot behandelt module 1 de perifere Compliance domeinen, zoals non–discriminatie, FATCA en privacy.

Module 2: Gedragsregels voor financiële instrumenten en verzekeringen

Deze module bevat de gedragsregels ("conduct of business rules") die gereglementeerde ondernemingen dienen na te leven in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten (MiFID II) en verzekeringsbemiddelingsdiensten (IDD). Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van deze twee regelgevende kaders, zoals informatieverstrekking, rapportering, "ken uw cliënt"- verplichtingen, etc.

Module 3: Gedragsregels voor traditionele bankproducten

Deze module bevat de gedragsregels ("conduct of business rules"), met een focus op de informatieverstrekkingsverplichtingen (andere dan deze specifiek gelinkt aan de producten of publiciteit), die gereglementeerde ondernemingen dienen na te leven wanneer zij diensten verrichten inzake spaarrekeningen en andere deposito’s, kredieten, betalingsdiensten en financiële planning. Er wordt ook ingegaan op de regels inzake oneerlijke handelspraktijken, die in het algemeen van toepassing zijn wanneer gereglementeerde ondernemingen diensten verlenen aan hun cliënten.

Module 4: Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de naleving van de financiële embargo's

De integriteit en reputatie van financiële instellingen en het vertrouwen van het publiek in het financiële stelsel in zijn geheel zou ernstig worden geschaad indien personen de instellingen en het financieel stelsel zouden kunnen gebruiken om de herkomst van de opbrengsten van misdrijven te verhullen, rechtmatig of onrechtmatig verkregen gelden aan te wenden voor terroristische doeleinden of financiële sancties te omzeilen. Om deze reden dienen financiële instellingen in het kader van hun integriteitsbeleid dan ook passende maatregelen uit te werken om te voorkomen dat zij worden gebruikt voor het witwassen van misdaadgeld en/of de financiering van terrorisme en om de naleving van de financiële sanctiemaatregelen te garanderen.

In deze module wordt ingegaan op de verplichtingen inzake de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme en de naleving van financiële embargo's.

Module 5: Producten en productinformatie

In deze module worden de verplichtingen gegroepeerd die te maken hebben met het ontwikkelen en verdelen van financiële producten, waaronder de vereisten inzake productkennis, productontwikkeling, monitoring en review, de principes inzake producttoezicht zoals gehanteerd door de FSMA en specifieke informatie- of publiciteitsvereisten die gelden inzake financiële producten. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de gedragsregels die van toepassing zijn bij het beheer van instellingen voor collectieve belegging, alsook van de vereisten die instellingen voor collectieve belegging dienen toe te passen in het kader van risicobeheer.

Module 6: Markten

In deze module wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen die rusten op de gereglementeerde ondernemingen om de integriteit en de goede werking van de financiële markten te bevorderen ("market conduct rules"). Er wordt ingegaan op de verplichtingen inzake marktmisbruik, alsook op de marktregels (transactierapportering en vereisten inzake short selling).

*Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie en Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 28 februari 2018 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers.

U vindt hier het examenreglement

2) 3-daagse workshop

Deze workshops hebben tot doel de cursisten voor te bereiden op het gereglementeerd examen 'Certified Compliance Officer'. Tijdens de workshops komen praktische toepassingen van theoretische concepten aan bod. Dit gebeurt aan de hand van case-studies, trends en bijzondere ontwikkelingen, interactieve review met vraag-en-antwoordsessies van elk van de vereiste kennisdomeinen.

3) Praktijkexamen

Een praktijkexamen voor een jury aan de hand van praktijkcases dat na de workshops plaatsvindt.

 

Praktische informatie

Duurtijd: Theoretisch examen + 3-daagse opleiding (Workshop) + Praktisch examen

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Extra info:

Deze opleiding staat los van ''Functie en kennisdomein van de compliance officer: E-learning met examen"; indien u was ingeschreven voor de E-learning en nu het traject wenst te volgen, betaalt u afzonderlijk voor beide producten.

De toelichtingsnota bij indiening van een aanvraag tot erkenning van compliance officers bij de FSMA vindt u hier: http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/erkenning_complianceofficers/nl/toelichtingsnota.ashx

 

Methodologie

Type opleiding: E-learning + Workshops (Klassikaal) + Examen

Lesmateriaal:

Docenten

Caroline Veris
Compliance & audit

Kathleen De Lanoo
Compliance & audit