1. Home › 
  2. › 
  3. Functie- en kennisdomeinen van de Compliance Officer: E-learning met examen

Functie- en kennisdomeinen van de Compliance Officer: E-learning met examen

Deze opleiding is opgesteld als een zelfstudiepakket zodat de cursisten zich zelfstandig de materie eigen kunnen maken.

Doelstelling van deze opleiding is :

Ter afsluiting van de studie en na het afleggen van een succesvolle online test kunt u een bijscholingscertificaat behalen.

 

Categorie Financieel
Niveau Advanced
Type opleiding E-learning

Punten

  • Compliance: 20 p/u

Geregelde bijscholing

Doelgroep

 

Dit zelfstudiepakket is een basisopleiding en is gericht op alle personen die starten of actief zijn in een compliance functie of die een algemene basiskennis willen verwerven van de compliance functie binnen de financiële sector en zich wensen voor te bereiden op het theoretisch examen dat deel uitmaakt van de voorwaarden tot bekoming van het certificaat "Certified Compliance Officher".

 

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping). Een een test op afstand is voorzien na het instuderen van het zelfstudiepakket en het doorlopen van het oefenplatform.

Programma

 

Inhoud

 

Module 1: Ethiek en Integriteit

De hoeksteen voor de goede werking van het financieel stelsel is het vertrouwen van het publiek. Dit vertrouwen steunt in grote mate op de reputatie, de integriteit en het ethische gedrag van financiële instellingen. Financiële instellingen dienen dan ook passende maatregelen te nemen om het risico op reputatieschade en mogelijke financiële schade wegens de niet-naleving van wettelijke en reglementaire voorschriften door henzelf of hun werknemers (het zgn. "compliance risico"), zoveel mogelijk te beperken.

In deze module zal kort worden stilgestaan bij de maatregelen die financiële instellingen dienen te nemen om het compliance risico op een afdoende wijze te beheersen. Hierbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de verplichting van financiële instellingen om een integriteitsbeleid uit te werken en een passende onafhankelijke compliance functie op te richten. Daarnaast wordt in deze module ook stilgestaan bij de maatregelen die ondernemingen dienen te treffen in het kader van het beheersen van belangenconflicten, alsook bij de vereisten die gelden inzake beloningsbeleid. Tot slot behandelt module 1 de perifere Compliance domeinen, zoals non – discriminatie, FATCA en privacy.

 

Module 2: Gedragsregels voor financiële instrumenten en verzekeringen

Deze module bevat de gedragsregels ("conduct of business rules") die gereglementeerde ondernemingen dienen na te leven in het kader van het verlenen van beleggingsdiensten (MiFID II) en verzekeringsbemiddelingsdiensten (IDD). Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van deze twee regelgevende kaders, zoals informatieverstrekking, rapportering, "ken uw cliënt"- verplichtingen, etc.

 

Module 3: Gedragsregels voor traditionele bankproducten

Deze module bevat de gedragsregels ("conduct of business rules"), met een focus op de informatieverstrekkingsverplichtingen (andere dan deze specifiek gelinkt aan de producten of publiciteit), die gereglementeerde ondernemingen dienen na te leven wanneer zij diensten verrichten inzake spaarrekeningen en andere deposito’s, kredieten, betalingsdiensten en financiële planning. Er wordt ook ingegaan op de regels inzake oneerlijke handelspraktijken, die in het algemeen van toepassing zijn wanneer gereglementeerde ondernemingen diensten verlenen aan hun cliënten.

 

Module 4: Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de naleving van de financiële embargo's

De integriteit en reputatie van financiële instellingen en het vertrouwen van het publiek in het financiële stelsel in zijn geheel zou ernstig worden geschaad indien personen de instellingen en het financieel stelsel zouden kunnen gebruiken om de herkomst van de opbrengsten van misdrijven te verhullen, rechtmatig of onrechtmatig verkregen gelden aan te wenden voor terroristische doeleinden of financiële sancties te omzeilen. Om deze reden dienen financiële instellingen in het kader van hun integriteitsbeleid dan ook passende maatregelen uit te werken om te voorkomen dat zij worden gebruikt voor het witwassen van misdaadgeld en/of de financiering van terrorisme en om de naleving van de financiële sanctiemaatregelen te garanderen.

In deze module wordt ingegaan op de verplichtingen inzake de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme en de naleving van financiële embargo's.

 

Module 5: Producten en productinformatie

In deze module worden de verplichtingen gegroepeerd die te maken hebben met het ontwikkelen en verdelen van financiële producten, waaronder de vereisten inzake productkennis, productontwikkeling, monitoring en review, de principes inzake producttoezicht zoals gehanteerd door de FSMA en specifieke informatie- of publiciteitsvereisten die gelden inzake financiële producten. Daarnaast wordt ook een overzicht gegeven van de gedragsregels die van toepassing zijn bij het beheer van instellingen voor collectieve belegging, alsook van de vereisten die instellingen voor collectieve belegging dienen toe te passen in het kader van risicobeheer.

 

Module 6: Markten

In deze module wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen die rusten op de gereglementeerde ondernemingen om de integriteit en de goede werking van de financiële markten te bevorderen ("market conduct rules"). Er wordt ingegaan op de verplichtingen inzake marktmisbruik, alsook op de marktregels (transactierapportering en vereisten inzake short selling).

*Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie en Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 28 februari 2018 tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers.

Praktische informatie

Extra informatie:

Let op: Uw toegang tot het oefen- en examenplatform is geldig 1 jaar vanaf inschrijving. 

Opbouw opleiding:

Afstandsonderwijs: voorstudie van 6 handboeken (syllabi) over de behandelde onderwerpen (+/- 40 tot 160 pagina’s per syllabi). De tijd van de voorstudie wordt geschat op een minimum van 20 uren om de volledige stof voldoende te beheersen en te slagen in een test. Het slagen in de test is onontbeerlijk om het afstandsonderwijs te bewijzen en recht te hebben op de punten voor de opleiding op afstand.

Informatie inschrijving:

Informatie online test:

Deze online test is beschikbaar op ons digitaal leerplatform. De test is beschikbaar wanneer u de syllabus aanduidt als geopend. Wij raden u aan om deze af te leggen wanneer u er zeker van bent dat u de behandelde leerstof voldoende beheerst om te slagen voor de test.

De test bestaat uit 42 meerkeuzevragen. U heeft 2 pogingen en 2 uren de tijd om de test succesvol af te leggen. Voor een geslaagde test moet u minstens 60% behalen.

Het slagen van de test geeft u recht op 20 bijscholingspunten in verhouding met het aantal te leren pagina’s 6 handboeken (syllabi) over de behandelde onderwerpen (+/- 40 tot 160 pagina’s per syllabi)

Als u niet geslaagd bent (minder dan 60%), hebt u extra kennis verworven, maar heeft u geen recht op bijscholingspunten. Neem dus de tijd die u nodig heeft om van een gratis herkansing te genieten.

Punten: 20 punten, bewezen door te slagen in een test, 

Duurtijd: E-learning + online test van max. 2 uren 

Prijs per module:

 

Methodologie

Vorm: E-learning + test op afstand

Deze opleiding komt in aanmerking voor de 'erkende bijscholing compliance officers'. De e-learning geldt voor 20 studie-uren indien u slaagt voor het theoretische examen (minimum score van 60% vereist).