Seminaries "Banktechnisch / compliance / successie"

GDPR - een praktische aanpak - NEW

Doelstelling

GDPR trad in werking op 25 mei 2018 en heeft een grote impact op de wijze waarop er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Deze opleiding betreft geen algemene opleiding over het wettelijk kader van de GDPR, maar gaat via specifieke cases in op de werking van GDPR in de dagdagelijkse praktijk, bijvoorbeeld:

 • Privacyverklaringen;
 • Financiering en leasing;
 • Uitwinning van goederen.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

 • Inzicht te verlenen in de praktische kant van de GDPR-wetgeving aan de hand van specifieke cases
 • De toepassing van GDPR in de dagdagelijkse praktijk toe te lichten

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als:

- Risk managers

- Legal counsels

Voorkennis

Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

1. Inleiding

Algemene beginselen:

 • Rechtmatigheid van de verwerking
 • Doelgebondenheid
 • Dataminimalisatie

 Bespreking belangrijkste rechten en plichten:

 •  Verwerkingsverantwoordelijke
 •  Verwerker
 •  Betrokkene
  • Transparantie
  • Toegang tot persoonsgegevens
  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op overdraagbaarheid
 • Bespreking rol Gegevensbeschermingsautoriteit
  • Organisatie
  • Bevoegdheden
 • De lege ferenda: wat met de uitvoeringswetgeving van de GDPR
  • Initiatief Ministerraad 16 maart 2018
  • Ontwikkelingen en follow-up

2. Data transfers naar het buitenland

 1. Entiteit binnen EER
 2. Entiteit buiten EER
 • EU-US Privacy Shield
 • Binding corporate rules
 • Standard Contractual Clauses

3. Data breach

 1. Mogelijke datalekken
 2. Preventieve maatregelen
 3. Verplichtingen in geval van datalek

4. Gerechtelijke procedure

1. Toepasselijk recht

- Rechtskeuzebeding

2. Bevoegde rechtbank

- Forumkeuzebeding

5. Data en verzekeringen

 1. De groepsdimensie
 2. De verwerking van persoonsgegevens van derden
 3. Impact van de nieuwe rechten
 4. (Profilering, cfr. Big data)

6. Praktische toepassingen

 • Technische en organisatorische maatregelen ter vrijwaring van persoonsgegevens
 • Privacy policy
  • Noodzakelijke vermeldingen
  • Voorbeeld
 • Cookie policy
  • Noodzakelijke vermeldingen
  • Voorbeeld
 • Model voor register van verwerkingsactiviteiten (cfr. Privacycommissie)
 • Big data (m.i.v. profiling, ook voor buitenlandse entiteiten is de GDPR dan van toepassing)
 • Contractuele clausules

 7. Case(s) en Rollenspel

 1. Leasing
 2. Consumentenbescherming
 3. Internal data breach: what to do en how to do it?
 4. External data breach: responsibilities and claims

Praktische informatie

Duurtijd: 1 opleidingsdag 

Uren: 9u-17u (6 lesuren) 

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. Praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases staan centraal. Tegelijk overladen onze trainers u niet met wetsartikelen of vakjargon, maar ze spreken de taal die u elke dag gebruikt in de praktijk.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

 

Datums